SHRCB | 上海农商银行

个人业务

个人业务

PERSONAL BUSINESS

个人业务 > 客群专区 > 养老金融 > 安享课堂 > 精品课程

栏目编号不能为空!

精品课程

序号 课程 主讲人 集数 链接
1 国学经典《四书》讲读——《孟子》 张峰辉 1 https://wx.vzan.com/live/minivideo-523725?v=1685496047031
2 https://wx.vzan.com/live/minivideo-525057?v=1685496078577
2 中国古典文学作品赏析(五代宋元文学) 伍伟民 1 https://wx.vzan.com/live/minivideo-523724?v=1685499179892
2 https://wx.vzan.com/live/minivideo-525055?v=1685499198170
3 国学经典《四书》讲读——《大学》 张峰辉 1 https://wx.vzan.com/live/minivideo-533467?v=1685499216324
2 https://wx.vzan.com/live/minivideo-536106?v=1685499229861
4 认识中医——药食养生篇 邹纯朴 1 https://wx.vzan.com/live/minivideo-552472?v=1685499370539
2 https://wx.vzan.com/live/minivideo-552749?v=1685499378182
3 https://wx.vzan.com/live/minivideo-555517?v=1685499390608
5 《健康讲“糖”》(上) 1 https://wx.vzan.com/live/minivideo-449644?v=1685499645433
《健康讲“糖”》(下) 2 https://wx.vzan.com/live/minivideo-449645?v=1685499694939
6 《不聋生活,乐享世界》(上) 1 https://wx.vzan.com/live/minivideo-449647?v=1685499712030
《不聋生活,乐享世界》(下) 2 https://wx.vzan.com/live/minivideo-449649?v=1685499722208
7 《为心灵的窗户除尘》(上) 1 https://wx.vzan.com/live/minivideo-449654?v=1685499735434
《为心灵的窗户除尘》(下) 2 https://wx.vzan.com/live/minivideo-449655?v=1685499743464
8 《生活无限好,莫“药添烦恼”》(上) 1 https://wx.vzan.com/live/minivideo-449619?v=1685499775596
《生活无限好,莫“药添烦恼”》(下) 2 https://wx.vzan.com/live/minivideo-449620?v=1685499785915
9 《“胃"健康,“肠”平安》(下) 1 https://wx.vzan.com/live/minivideo-449650?v=1685499810273
《“胃"健康,“肠”平安》(下) 2 https://wx.vzan.com/live/minivideo-449651?v=1685499820105
10 《老年普法进社区——以房养老骗局》(1) 1 https://wx.vzan.com/live/minivideo-533591?v=1685499937953
11 《老年普法进社区——保健品骗局》(2) 1 https://wx.vzan.com/live/minivideo-534938?v=1685499966234
12 《老年普法进社区——婚恋诈骗》(5) 1 https://wx.vzan.com/live/minivideo-537619?v=1685499980341
13 《老年普法进社区——预防低价游陷阱》(8) 1 https://wx.vzan.com/live/minivideo-539285?v=1685499992894
14 《老年普法进社区——预防团购陷阱》(9) 1 https://wx.vzan.com/live/minivideo-540760?v=1685500012159
15 《老年普法进社区——监护人资格和顺序》(10) 1 https://wx.vzan.com/live/minivideo-541725?v=1685500023655
16 声乐基础(上)——发声练习与声区稳定 方 怡 1 https://wx.vzan.com/live/minivideo-378178?v=1685500125260
2 https://wx.vzan.com/live/minivideo-378181?v=1685500134546
3 https://wx.vzan.com/live/minivideo-378188?v=1685500143131
4 https://wx.vzan.com/live/minivideo-378196?v=1685500151606
5 https://wx.vzan.com/live/minivideo-378235?v=1685500159596
6 https://wx.vzan.com/live/minivideo-378236?v=1685500168004
17 艺术插花 朱 蕊 1 https://wx.vzan.com/live/minivideo-523721?v=1685500270760
2 https://wx.vzan.com/live/minivideo-525053?v=1685500279031
3 https://wx.vzan.com/live/minivideo-556791?v=1685501122006
18 工艺编织 孙林琴 1 https://wx.vzan.com/live/minivideo-486275?v=1685500440715
2 https://wx.vzan.com/live/minivideo-486429?v=1685500448323
3 https://wx.vzan.com/live/minivideo-486703?v=1685500466577
19 风景写生 胥厚峥 1 https://wx.vzan.com/live/minivideo-486276?v=1685500600264
2 https://wx.vzan.com/live/minivideo-486428?v=1685500607899
3 https://wx.vzan.com/live/minivideo-486691?v=1685500624240
4 https://wx.vzan.com/live/minivideo-486692?v=1685500633828
5 https://wx.vzan.com/live/minivideo-486693?v=1685500643071
6 https://wx.vzan.com/live/minivideo-486695?v=1685500653245
20 中国古典舞——成品舞教学 李嘉琦 1 https://wx.vzan.com/live/minivideo-552468?v=1685500799723
2 https://wx.vzan.com/live/minivideo-555515?v=1685500810198
3 https://wx.vzan.com/live/minivideo-556784?v=1685500818869
4 https://wx.vzan.com/live/minivideo-558031?v=1685500827324
21 适能健体 活力银龄 9 https://wx.vzan.com/live/minivideo-565082?v=1685500905503
10 https://wx.vzan.com/live/minivideo-566427?v=1685500913131
22 唐宋词赏析 翁其斌 1 https://wx.vzan.com/live/minivideo-552476?v=1685501027649
2 https://wx.vzan.com/live/minivideo-552753?v=1685501036655
3 https://wx.vzan.com/live/minivideo-555521?v=1685501093371
4 https://wx.vzan.com/live/minivideo-555522?v=1685501102322
5 https://wx.vzan.com/live/minivideo-556790?v=1685501111222
6 https://wx.vzan.com/live/minivideo-556791?v=1685501122006

欢迎扫码收看上海老年大学“精品课程”